PRIVATUMO POLITIKA
 
Šios „Privatumo politikos“ tikslas – informuoti klientus apie įmonės užtikrinamą klientų privatumo apsaugą, ir paaiškinti, kaip įmonė saugo ir tvarko klientų asmens duomenis. Perduodami mums savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos taisyklėmis ir sutinkate jų laikytis.
SĄVOKOS
1. Klientas – fizinis asmuo, kuris užsisako, perka, naudojasi, naudojosi ar yra išreiškęs norą naudotis UAB „Dosva” teikiamomis paslaugomis arba lankosi interneto svetainėje www.dosvadecor.com (toliau – „Klientas“).
2. Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Klientu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis.
3. Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia su Kliento duomenimis atliekama operacija, įskaitant, bet neapsiribojant, rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.
4. Duomenų valdytojas – UAB „Dosva“, įmonės kodas: 173915466, adresas: Malūno g.6C – 17, 00126 Palanga, Lietuva (toliau – “Duomenų valdytojas”).
 
1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
1.1. Duomenų valdytojas Kliento duomenis tvarko vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.
1.2. Tvarkomų Kliento duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų prekių ir to, kokią informaciją pateikia Klientas, kai lankosi, registruojasi ir/ arba užsisako prekę Duomenų valdytojo internetinėje svetainėje.
 
2. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI
2.1. Asmens duomenys yra gaunami Klientui lankantis Duomenų valdytojo internetinėje svetainėje www.dosvadecor.com.
2.2. Asmens duomenis Klientas pateikia pats, kreipdamasis į Duomenų valdytoją, registruodamasis, pirkdamas prekes, dalyvaudamas lojalumo programoje, konkursuose, palikdamas komentarus ar pateikdamas užklausas.
 
3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
3.1. Pateikdamas Duomenų valdytojui asmens duomenis, Klientas sutinka, kad Duomenų valdytojas naudotų šiuos duomenis savo įsipareigojimų vykdymui.
3.2. Kliento asmens duomenys Duomenų valdytojui reikalingi šiais tikslais:
3.2.1. Elektroninės prekybos tikslu. Šiuo tikslu renkami šie duomenys: vardas, pavardė, gyvenamosios vietos bei prekių pristatymo adresas (gatvė, namo numeris, buto numeris, miestas, pašto kodas), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prekės apmokėjimo duomenys, IP adresas, pirkimo istorija, saugiai šifruoti kreditinės ar mokėjimo kortelės duomenys (renkame patys arba per mokėjimo operacijų tvarkytoją), asmens kodas (galime jį rinkti patys arba per mokėjimo operacijų tvarkytoją tik tuo atveju, jeigu Klientas pasirinka jį įrašyti vykdydamas apmokėjimą elektroninės bankininkystės sistemoje). Kliento pageidavimu gali būti teikiama papildoma informacija (durų kodas ir kt.), skirta kurjeriui arba Duomenų valdytojui.
3.2.2. Kliento analizės tikslu. Šiuo tikslu renkama informacija apie Kliento apsilankymus interneto svetainėje www.dosvadecor.com bei naudojimąsi šia interneto svetaine, įskaitant Kliento IP adresą, iš kur Klientas buvo nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių.
3.2.3. Tiesioginės rinkodaros, lojalumo programos, reklaminių akcijų vykdymo tikslu, teikiant pasiūlymus, naujienas, informaciją, kurių Klientas prašo iš Duomenų valdytojo arba kurie, Duomenų valdytojo nuomone, gali Klientą sudominti. Šiuo tikslu Duomenų valdytojas renka šiuos duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas.
3.2.4. Elektroninių užklausų ir komentarų administravimo tikslu. Šiais tikslais Duomenų valdytojas renka šiuos duomenis: vardas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, bet kokia kita informacija, kurią Klientas savo pasirinkimu siunčia Duomenų valdytojui elektronine žinute. Jei Klientas susisiekia su Duomenų valdytoju elektroniniu paštu, telefonu ar žinute socialiniuose tinkluose, Duomenų valdytojas turi teisę užfiksuoti kreipimosi faktą ir išsaugoti komunikacijos turinį bei Kliento kontaktinius duomenimis.
3.2.5. Kitais tikslais, kuriais Duomenų valdytojas turi teisę tvarkyti Kliento duomenis dėl Duomenų valdytojo teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Duomenų valdytoją įpareigoja atitinkami teisės aktai.
 
4. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS
4.1. Kliento asmeninius duomenis Duomenų valdytojas perduoda tik patikimoms trečiosioms šalims ir tik siekdamas tinkamai įgyvendinti savo įsipareigojimus Klientui.
4.2. Duomenų valdytojas trečiosioms šalims perduoda tik tiek Kliento asmeninės informacijos, kiek būtina konkrečiai paslaugai atlikti. Kliento duomenys gali būti perduodami:
4.2.1. Duomenų valdytojo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo paslaugas;
4.2.2. Duomenų valdytojo partneriams, teikiantiems elektroninės bankininkystės, elektroninių atsiskaitymų bei mokėjimo paslaugas;
4.2.3. Duomenų valdytojo partneriams, teikiantiems informacinių technologijų, elektroninių ryšių, audito, teisines ir kitas paslaugas;
4.2.4. Valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijoms.
4.3. Duomenų valdytojas gali pateikti Kliento asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Duomenų valdytojui paslaugas ir tvarko Klientų duomenis Duomenų valdytojo vardu. Duomenų valdytojas bendradarbiauja tik su tais duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina Kliento (duomenų subjekto) teisių apsaugą.
4.4. Duomenų valdytojas gali teikti Klientų duomenis atsakydamas į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
 
5. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS
5.1. Duomenų valdytojo surinkti Kliento duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir/ arba Duomenų valdytojo informacinėse sistemose elektroniniu formatu. Kliento asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir/ ar numato teisės aktai.
5.2. Klientas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Duomenų valdytojo paslaugų, tačiau Duomenų valdytojas ir toliau privalo saugoti Kliento asmens duomenis dėl ateityje galinčių atsirasti reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.
 
6. KLIENTO TEISĖS
6.1. Kiekvienas klientas, naudodamasis Duomenų valdytojo internetine svetaine www.dosvadecor.cm, turi šias teises:
6.1.1. pateikti Duomenų valdytojui prašymą suteikti informaciją apie tai, ar Duomenų valdytojas tvarko jo asmens duomenis, ir, jei taip, susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
6.1.2. pateikti Duomenų valdytojui prašymą ištaisyti ir/ arba papildyti asmens duomenis;
6.1.3. prašyti Duomenų valdytojo ištrinti jo duomenis, kurie tvarkomi tik su jo sutikimu, jei Klientas atšaukia atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui;
6.1.4. bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu;
6.1.5. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
6.2. Jei Klientas nebenori, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ar turi bet kokį kitą prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, jis gali kreiptis į Duomenų valdytoją el. pašto adresu: info@dosvadecor.com arba atsiųsdamas rašytinį prašymą adresu: Malūno g. 6 C – 17, 00126 Palanga, Lietuva.
 
7. KLIENTO PAREIGOS
7.1. Kiekvienas klientas, naudodamasis Duomenų valdytojo internetine svetaine www.dosvadecor.cm, turi šias pareigas:
7.1.1. informuoti Duomenų valdytoją apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus;
7.1.2. pateikti reikalingą informaciją, kad esant Kliento prašymui Duomenų valdytojas galėtų identifikuoti Klientą ir įsitikinti, kad bendrauja su konkrečiu Klientu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti Klientą). Tai reikalinga Kliento ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie Klientą būtų pateikta tik Klientui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.
 
8. SLAPUKAI
Slapukais vadinami informacijos elementai, kurie siunčiami į naršyklę ir išsaugomi Kliento įrenginyje, kai Klientas apsilanko internetinėje svetainėje. Slapukai suteikia galimybę internetinei svetainei veikti efektyviau ir pagerinti savo teikiamas paslaugas. Slapukai leidžia interneto svetainėms teikti naudotojų poreikiams pritaikytas paslaugas (pavyzdžiui, įsimenant prisijungimo duomenis, išsaugant pirkinius pirkinių krepšelyje).
8.1. Interneto svetainėje www.dosvadecor.com naudojame slapukus (angl. „cookies“), kurie padeda užtikrinti Duomenų valdytojo svetainės funkcionalumą, sukurti vartotojo paskyrą, prisijungti ir tvarkyti Kliento užsakymus. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia slapukai, galite rasti interneto svetainėje www.cookiecentral.com. Šiame punkte pateikiama informacija apie tai, kaip slapukai naudojami ir kaip juos valdyti.
8.2. Griežtai privalomi slapukai yra naudojimosi Duomenų valdytojo internetine svetaine www.dosvadecor.com sąlyga. Jei Klientas atsisako šių rūšių slapukų, tai gali turėti įtakos svetainės veikimui ir/ arba apriboti Duomenų valdytojo galimas suteikti paslaugas.
8.3. Kai Klientas naudoja naršyklę Duomenų valdytojo internetinės svetainės www.dosvadecor.com teikiamam turiniui pasiekti, Klientas visada gali konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Klientas gali savo naršyklėje išjungti slapukus, tačiau, išjungus slapukus, Klientas gali netekti galimybės naudotis daugybe funkcijų, kurios būtinos, kad interneto svetainė veiktų deramai. Išsamesnės informacijos, kaip išjungti slapukus Kliento naršyklėje, galima rasti apsilankius interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Apie tai, kaip pašalinti slapukus mobiliajame telefone Klientas gali rasti savo mobiliojo telefono naudojimo instrukcijoje.
 
9. TREČIŲJŲ ŠALIŲ INTERNETO SVETAINĖS
Duomenų valdytojo interneto svetainėje www.dosvadecor.com gali būti trečiųjų šalių nuorodų į jų svetaines ir paslaugas. Duomenų valdytojas nekontroliuoja trečiųjų šalių svetainių turinio ir nėra atsakingas už tokių interneto svetainių naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Jei Klientas, paspaudęs nuorodą, iš Duomenų valdytojo interneto svetainės pateks į kitas svetaines, rekomenduotina atskirai pasidomėti šių svetainių privatumo politika.
 
10. PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS
10.1. Duomenų valdytojas turi teisę vienašališkai keisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje www.dosvadecor.com.
10.2. Jeigu Klientas nesutinka su nauja Privatumo politikos redakcija, jis turi teisę jos atsisakyti, informuodamas Duomenų valdytoją el. paštu info@dosvadecor.com. Tokiu atveju Klientas praranda teisę naudotis internetinės svetainės www.dosvadecor.com paslaugomis.
10.3. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos internetinėje svetainėje www.dosvadecor.com.
 
11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11.1. Duomenų valdytojas imasi visų tinkamų veiksmų Kliento informacijai apsaugoti, tačiau nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema nėra visiškai saugūs. Duomenų valdytojas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad apsaugotų Kliento asmens duomenis, tačiau negali garantuoti šioje internetinėje svetainėje perduodamų Klientų asmens duomenų absoliutaus saugumo. Perduodamas bet kokią informaciją, Klientas prisiima ir su jos perdavimu susijusią riziką.
11.2. Ši Privatumo politika yra neatskiriama Duomenų valdytojo parduodamų prekių dalis.
11.3. Jeigu Klientas turi klausimų dėl privatumo politikos, jis bet kada gali susisiekti su Duomenų valdytoju el.pašto adresu: info@dosvadecor.com.
 
Paskutinį kartą atnaujinta: 2021.03.23
Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę naudojame slapukus.
You have successfully subscribed!